Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej http://techkob.pl/ oraz Sklepu internetowego oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej http://techkob.pl/ oraz w Sklepie internetowym.

Administratorem strony i danych osobowych firma Grupa TECH-KOB Sp. z o.o. pod adresem Kozłów 93A, 39-200 Dębica, NIP: 8722430754 , REGON: 388227059, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres email: biuro@techkob.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie http://techkob.pl/oraz na stronie Sklepu techkob.pl/index.php/sklep/nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony lub Sklepu.

§2 DEFINICJE

Administrator” – Firma Grupa TECH-KOB Sp. z o.o. pod adresem Kozłów 93A , 39-200 Dębica, NIP: 8722430754 , REGON: 388227059.

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem http://techkob.pl/ oraz Sklep znajdujący się pod adresemtechkob.pl/index.php/sklep/

Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora.

§3 DANE OSOBOWE

1.         Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.        Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

4.   Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług własnych.

5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej http://techkob.pl/, Sklepu techkob.pl/index.php/sklep/ mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz zakresie:

 1. wykonania usługi lub umowy albo też dokonania wyceny usługi– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail,
 2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – dane firmy, NIP, adres, imię i nazwisko,
 3. rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,
 4. obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,
 5. udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji własnej /marketing bezpośrednim względem klientów) – imię, nazwisko, adres e-mail;
 6.  kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi / zamówienia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy): numer telefonu, imię, nazwisko;
 7.  przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – dane podane podczas składania zamówienia, zawzyczaj imię, naziwsko, adres e-mail, adres, dane do faktury;
 8. tworzenia ewidencji wymaganych przez RODO np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – imię, nazwisko, adres e-mail,
 9. komentowanie na stronie www / blogu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – imię, adres e-mail, strona www.
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora): imię, nazwisko, adres IP, e-mail;
 11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, np. Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora): adres IP;
 12. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 13. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługachświadczonych przez Administratora na stronie internetowej Administratora lub w zarządzanych przez niego social mediach np. Facebook — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda): imię, nazwisko, e-mail, dane o stronie www, inne dane podane przez Użytkownika;
 14. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora): imię, nazwisko, e-mail, inne dane podane przez Użytkownika;
 15. prowadzenia remarketingu w social mediach na platformie Facebook — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebooka tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, jeśli subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampani reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subsrybentów); Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.
 16. wysyłki newslettera — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania umowy sprzedaży Produktu.

7. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimiowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi;       

8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@techkob.pl

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.        Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Zarówno Google, jak i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Administrator zaleca zaponanie się z politykami prywatności tych dostawców.

10.        Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

11.        Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://techkob.pl/kontakt/ oraz ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie techkob.pl/index.php/sklep/

12.    Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 3. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora;

16. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

17. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

19. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie wymaga to jednak uzyskania odrębnej zgody Użytkownika, gdyż odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty, którą Administrator kieruje właśnie do Użytkownika.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przez Administratora preferencji odbiorców i odwiedzających jego stronę oraz kierowanie do nich ciekawych dla nich treści).

§4 FORMULARZE

 1. Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:
 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Dane wymagane w tym formularzu to: imię, nazwisko, e-mail.
 2. Formularz Dane płatności – umożliwia zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i pozwala na późniejszą dostawę Produktu do Klienta. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu realizacji zawartej umowy.
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

§6 KOMENTARZE

Administrator nie udostępnia możliwości pozostawiania komentarzy na Stronie.

§7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.         Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

3.        Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8 TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest promocja i marketing usług własnych kierowane do Użytkowników Strony.
 2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest monitorowanie statystyk i ulepszanie Strony w celu zwiększenia jej atrakcyjności dla Użytkownika, a tym samym promocji treści i usług Administratora np. liczby odwiedzin Strony i bloga, czasu spędzonego na stronie, zainteresowania treścią itp.
 3. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook.
 4. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2.        W celu korzystania ze strony internetowej http://techkob.pl/ niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet;
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona http://techkob.pl/ korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony.
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 6. Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to:

Google Analytics

Facebook Pixel

Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook.

Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw.

 1. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 2.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 4. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę: https://zpmzabek.pl/ musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Data publikacji Polityki Prywatności: 30.11.2020