Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TECHKOB.PL

§1 Dane kontaktowe

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie techkob.pl/index.php/sklep/ i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 • numer telefonu: 663 699 666
 • adres e-mail: biuro@techkob.pl
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym punkcie.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca Firma Grupa TECH-KOB Sp. z o.o. pod adresem Kozłów 93A, 39-200 Dębica, NIP: 8722430754 , REGON: 388227059, zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem techkob.pl/index.php/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Operator płatności –
 1. Rachunek bankowy Sprzedawcy – rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. o numerze:31102044050000240206126520
 2. Dowód zapłaty –faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności.
 4. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§3 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie techkob.pl/index.php/sklep/ i jest prowadzony firmę Grupa TECH-KOB Sp. z o.o. pod adresem Kozłów 93A, 39-200 Dębica, NIP: 8722430754 , REGON: 388227059 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty;
 • procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 • Nie rozsyłanie i nie umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy. Klient może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.
 3. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§4 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 • dostęp do Internetu;
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

§5 Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Użytkownik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • telefonu,
 • adresu e-mail,
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 1. Klient może wskazać także inny adres do dostawy poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią podstronę.
 2. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 3. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Klient w zależności od wybranej formy płatności zostaje przekierowany do: bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę płatności gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt lub dokonuje jej na pozostałe, dostępne sposoby. Klient może też zapłacić kartą płatniczą, przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Dostawa Produktu nastąpi w terminie od 1 do 3 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (za pośrednictwem bramki płatności, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym), czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 13. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty (za pośrednictwem bramki płatności, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym), to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie ulega anulowaniu.
 14. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§6 Ceny produktów i formy płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie dostarczony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 • kartą płatniczą, przy odbiorze
 • gotówką, przy odbiorze
 • Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczonej drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu Produktu) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa ma już charakter odpłatny.
 3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia Konta, to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 dni od daty doręczenia Produktu (odbioru Zamówienia).
 4. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać: a. wymiany Produktu na wolny od wad, b. obniżenia ceny Produktu, c. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. W przypadku stwierdzenia wad Produktu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem 663 699 666
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądania związane z reklamacją.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 3 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail lub telefonicznie składającego reklamację.
 8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktu lub przekazany w inny sposób Klientowi (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
  biuro@techkob.pl lub telefonicznie 663 699 666
 10. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§9 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem

 1. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§10 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 2dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta (odebrania przesyłki) bez podania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. opakowanie, zabezpieczenie).
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 11. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

§11 Dane osobowe i pliki cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Firma Grupa TECH-KOB Sp. z o.o. pod adresem Kozłów 93A, 39-200 Dębica, NIP: 8722430754 , REGON: 388227059. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: biuro@techkob.pl, Numer telefonu: 663699666 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i/lub założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach ______________________ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://techkob.pl/polityka-prywatnosci

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności : https://techkob.pl/polityka-prywatnosci

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Grupa TECH-KOB Sp. z o.o .

Kozłów 93A

39-200 Dębica

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)

 obniżenie ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł, (art. 560 § 1 kc),

 odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Grupa TECH-KOB Sp. z o.o .

Kozłów 93A

39-200 Dębica

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] lub na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………….………………………………………….

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: __________________